Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltatás tárgya

1.1. Kiss Imre (továbbiakban: Szolgáltató), egyéni vállalkozó (adószám: 65323687-2-26; székhely: 6722 SZEGED Gutenberg u. 3.) a szolgáltatásait megrendelő, illetve előfizető ügyfelei (továbbiakban: Ügyfél) részére ebben a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

1.2. Az Ügyfél a Szerződés elfogadásával, aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető készpénzzel vagy banki átutalással. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adott szolgáltatás korlátozására, amennyiben a szolgáltatás díja nem kerül az előzetesen megbeszélt vagy írásban rögzített határidőig kiegyenlítésre.

1.4. A Szolgáltató az Ügyfél elégedetlensége esetén, a szolgáltatás megrendelésétől számított 14 naptári napon belül, 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1. A Szolgáltatás az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó mértékben elérhető. A Szolgáltató nem tehető felelőssé a szerverleállásból vagy harmadik féltől igénybe vett szolgáltatásokból fakadó károkért vagy elmaradt haszonért.

2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelésben kért vagy a külön szerződésben kikötött határidőn belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Ügyfél felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árakat, díjakat az Ügyfél felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Ügyfél a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Ügyfélt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

2.5.1 A Szolgáltató az előfizetési időszak végén minden szolgáltatáshoz kapcsolódó adatot, biztonsági mentést azonnal törölhet, azt nem szükséges megőriznie azon időpontnál tovább, de legkésőbb a szolgáltatás lejártát követő 30. nap.

2.6. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megtagadni, szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél az alábbi előírásokat megszegi:

• 2.6.1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

• 2.6.2. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;

• 2.6.3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;

• 2.6.4. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

• 2.6.5. Illegális tartalom elérhetővé tétele

• 2.6.6. Hivatalos szervektől történő megkeresés esetén

• 2.6.7. A Felhasználó a kapcsolattartó címeken (email, telefon, levelezési cím) nem elérhető

• 2.6.8. A Szolgáltató rendszerének biztonságos és stabil működésének veszélyeztetése, a Szolgáltató rendszerének vagy más külső rendszer illegális elérését célzó tevékenység vagy a Szolgáltató jó hírnevét sérteni vagy veszélyeztetni.

2.7. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Ügyfél által a a harmadik fél szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért. A szolgáltató az adatokat az “Adatvédelmi” törvényben leírtak szerint kezeli.

2.8. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Ügyfél írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

2.9. Azon szoftverek esetén, melyek használatához szoftverlicenc szükséges és nem a Szolgáltató biztosítja azt az Ügyfél részére, az Ügyfél köteles a szoftverlicenc meglétéről és jogtisztaságáról gondoskodni. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szoftverek jogos felhasználását illetően még akkor sem, ha egyes szoftverek telepítésénél Szolgáltató elvégezte, segítséget nyújtott vagy használatát javasolja.

2.10. A Szolgáltató által végzett szoftveres telepítés, beállítás sikeresnek és elfogadottnak tekinthető, ha az Ügyfél az átadást követő 5 munkanapon belül nem jelez hibát vagy nem emel kifogást.

2.11. A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni az Ügyfélt a honlapon. Előre kifizetett szolgáltatás díja és paraméterei nem módosíthatók.

2.12. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.

3. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1. Az Ügyfél köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

3.2. Az Ügyfél köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Ügyfél elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Ügyfél adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.3. Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

3.4. A Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat ingyenesen nyújt az Ügyfél. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők ingyenesen igénybe, ameddig a Szolgáltató számára az Ügyfél által befizetett szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatás nyújtása gazdaságos marad. Az Ügyfél által igénybe vett ingyenes szolgáltatás azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül részben vagy egészében felfüggeszthető, korlátozható vagy felmondható a Szolgáltató által. A szolgáltató nem vállal felelősséget, valamint rendelkezésre állást az ingyenes szolgáltatás elérhetőségére vagy az ott tárolt adatok épségére.

4. A szerződés hatálya

4.1. A Szerződés a számlán szereplő időtartamra (havi előfizetés, negyedéves előfizetés vagy éves előfizetés) jön létre. A Szolgáltatás rendes felmondási ideje mindkét fél részéről a szolgáltatás lejáratáig hátralévő időszak.

4.2. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal – indoklás nélkül – felmondani.

4.3. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5. Vis maior

5.1. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, hálózati üzemzavar.

5.2. Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6. Felelősségvállalás

6.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a tárhelyen elhelyezett tartalmakért.

6.2. A Szolgáltató a nála elhelyezésre kerülő weblapok hackertámadása esetén legfeljebb a neki jelen szerződés keretén belül befizetett díjak mértékéig felelős, de csak abban az esetben, ha a támadás igazolhatóan a Szolgáltató hibájából következett be.

7. Értesítés

7.1. Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Ügyfélnek.

7.2. Amennyiben az Ügyfél e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

7.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Ügyfél elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).

8. Egyebek

8.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

8.2. Felek jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

8.3. A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.